Om oss

Utvecklas i egen takt, utifrån egna behov

Vi har gått samman och skapat vår egen arbetsplats

Vi är det Sociala Kooperativet En Trappa Upp

I vårt sociala kooperativ är vi 13 medlemmar, varav 10 styrelsemedlemmar, som alla kommit i kontakt med psykisk ohälsa på olika vis, och som gått samman för att skapa arbeten och arbetsträningsplatser för oss själva och för andra i samma situation, och där alla erbjuds att arbetsträna i ”vår” anda.

Förutom medlemmarna så är det ytterligare ett antal personer som arbetar/praktiserar i vårt kooperativ. Vi är mer än 50 personer som är sysselsatta hos oss, på olika sätt. De flesta har anställning medans andra arbetstränar eller har praktikplats.

Vad är ett socialt kooperativ?

Definition av sociala arbetskooperativ

 • Sociala arbetskooperativ är fristående organisationer av personer som av olika skäl är hindrade att arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden. Dessa är den dominerande medlemsgruppen i det sociala arbetskooperativet.
 • Ett socialt arbetskooperativ bedriver en kommersiell verksamhet som producerar och/eller säljer varor och/eller tjänster.
 • Sociala arbetskooperativ verkar för att lösa behov av arbete och social gemenskap genom ett samägt företag som styrs enligt principen en medlem en röst. I kooperativets styrelse bör kooperatörer vara i majoritet.
 • I sociala arbetskooperativ är vinstmotivet underordnat syftet att utveckla och göra bruk för var och ens arbetsförmåga och medbestämmande i företagets angelägenheter.
 • Ett socialt arbetskooperativ har alltid en relation till offentlig sektor genom olika typer av stöd, bidrag, försäljning av platser eller tjänster.

Dubbla affärsidéer

Både de sociala arbetskooperativen och de arbetsintegrerande sociala företagen har ”dubbla affärsidéer” vilket betyder att de dels verkar för att stärka människor som står långt från arbetsmarknaden dels driver näringsverksamhet inom en mängd områden. Det kan till exempel vara fastighetsservice, produktion av specialdesignade möbler, trädgårdstjänster, hantverk, café och catering, vandrarhem, kontor, IT, hushållsnära tjänster och hunddagis. Precis som för alla
andra företag är det viktigt att affärsidén går att utveckla och att det finns ett kundunderlag, en efterfrågan på marknad

www.skoopi.coop/definition-av-sociala-arbetskooperativ-socialt-foretagande/

Vad är ASF?

Definition av arbetsintegrerande sociala företag
Det finns många olika former och variationer av arbetsintegrerande sociala företag. Tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra myndigheter har Tillväxtverket tagit fram följande kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag:

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

 • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
 • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
 • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

www.skoopi.coop/definition-av-arbetsintegrerande-sociala-foretag/

Vår idé & vision

Personer med psykisk ohälsa och som har svårt att komma ut i arbetslivet, ska ges möjlighet att få arbetsträna/arbeta hos oss. I vår anda innebär det en möjlighet att växa genom att vi vill FASA in personen, det vill säga:

 • Få utvecklas i egen takt, utifrån sina egna behov.
 • Acceptera var och en som den är
 • Se varje individs möjlighet
 • Att se hela människan

Många klarar inte av att arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden, under de förutsättningar som finns där. Vi skapar därför vår egen arbetsplats, och så småningom kommer fler i vår situation att kunna få arbete. På så sätt kan vi förändra arbetsmarknaden och samtidigt minska ohälsotalen.

Socioekonomiska vinster

Det kan vara svårt att redovisa vilka vinster som detta ger samhället, men vi vet att varje enskild person växer och får ett högre människovärde. De får nya yrkeskunskaper, en social tillhörighet och en meningsfull sysselsättning, vilket bidrar till att höja livskvaliteten.